Slideshow

De schoolraad is een officieel participatieorgaan in onze school.

De schoolraad is een overlegorgaan tussen de verschillende mensen die betrokken zijn bij onze school: de leerkrachten, de ouders, de leerlingen, organisaties uit de lokale gemeenschap. Ze overlegt en adviseert met de directeur en de inrichtende macht. De thema’s waarover men praat zijn heel uiteenlopend: het schoolreglement, schooluitstappen, de planning van het schooljaar, …

De schoolraad heeft geen beslissingsbevoegdheid. De school houdt steeds de eindverantwoordelijkheid.